شرکت پردیس مدیریت تدبیر در تاریخ 17 و 18 اسفند برنامه منابع انسانی بر اساس مدل TTM را در سرای زکریای رازی کانون مرکزی برگزار کرد.