چاپ افست : راهنمای کار با ماشین های ورقی
پورتر، آلبرت
لباف، حمید
چ625پ2315/686
22204
نشر آتش
1377

چاپ افست (چاپ لیتوگرافی) از زمانی که به عنوان یک روش کارآمد مطرح شد، همیشه به عنوان یک روش چاپی منحصر به فرد که نیاز به مهارتهای به خصوص و یادگیری سیستم های جداگانه ای داشته تلقی شده است.کتاب حاضر شامل شش فصل است:

  1. روش چاپ افست
  2. قسمتهای اصلی یک واحد چاپ افست
  3. تغذیه کاغذ و کنترل حرکت آن
  4. آماده سازی ماشین چاپ افست ورقی
  5. راه اندازی ماشین و عیب یابی
  6. مواد مصرفی