الگوی صحیح تغذیه
دریایی، محمد رسول
1387 الف 518 د 2 /613
201201
سفیر اردهال
1387

تعریف صحیح تغذیه در رژیم غذایی سالم و رژیم سنتی نهفته است. غذای سالم در راس فهرست اولویت هاست. الگوی صحیح تغذیه کتابی است که مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر فواید یک غذای کامل را همراه با تشریح برنامه های مفید غذایی معرفی می کند.