سفالگری بدون چرخ : بافت و شکل گل
بال، فردریک کارلتن؛ لووس، جنیس
نفریه، سنبل
س255ب1/738
124514
مرکز نشر دانشگاهی
1383

کتاب حاضر ترجمه کتابی قدیمی درباره هنر سفالگری است که هر کس در هر سطحی با مطالعه آن می تواند با این هنر آشنا شود و حتی تا حد حرفه ای به این هنر بپردازد. این کتاب مجموعه کاملی از تمام روشهای اساسی شکل دهی اشیای گلی کاربردی را بدون استفاده از چرخ سفالگری ارائه می دهد. در واقع این کتاب نه کتابی ابتدایی برای سفالگری است و نه مروری اجمالی بر دست سازی، بلکه پژوهشی عمیق در عرصه ای محدود اما مهم در صنعت سرامیک است.