آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن
یاوری، حسین
آ29ی0820955/684
117815
شرکت انتشارات سوره مهر
1387

طی قرون و اعصار متمادی صنعتگران هنرمند ایرانی همچون دیگر عرصه ها در زمینه هنرهای مرتبط با چوب نظیر خراطی، کنده کاری، مشبک کاری، منبت کاری، گره چینی، نازک کاری و خاتم سازی و ... زیباترین و نفیس ترین آثار را پدید آورده اند.کتاب حاضر شامل هفت فصل است در شش فصل اول در ارتباط با ویژگی ها وانواع چوب و وسایل و مواد مورد استفاده در هنرهای مرتبط با چوب مطالبی ارائه شده است و در فصل هفتم صنایع و هنرهای مرتبط با چوب معرفی شده اند.