شیشه گری دستی در ایران
یاوری، حسین
ش29ی55908205/748
124483
شرکت انتشارات سوره مهر
1387

شیشه گری همانند بسیاری از هنرهای صناعی کشورمان از سابقه و قدمت دیرینه ای برخوردار است. در کتاب حاضر تعریف و ساختار شیشه شرح داده شده است؛ و نگاهی به پیشینه شیشه گری در ایران شده است؛ تجهیزات و ابزار کار و مواد اولیه برای ساخت محصولات شیشه ای مورد بررسی قرار گرفته است؛ انواع محصولات شیشه دست ساز معرفی شده است؛ و در آخر موقعیت کنونی شیشه گری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.