هنر قلمزنی در ایران
حمزه لو، منوچهر
ه827ح0955/765
67356
دفتر پژوهشهای فرهنگی
1384

هنر قلمزنی عبارت است از تزیین و کندن نقوش بر روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج و یا به عبارت دیگر ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم با ضربه چکش بر روی اجسام فلزی. کتاب حاضر شامل چهار فصل می باشد:

درفصل چهارم؛ استادان هنر قلمزنی معرفی شده اند.