نگرشی بر تحولات صنایع دستی در جهان
نورماه، فروهر؛ یاوری، حسین
ن739ن5/747
120766
شرکت انتشارات سوره مهر
1386

در نیم قرن گذشته، صنایع دستی به عنوان یکی از زمینه های فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف، عامل بسیار موثری در توسعه همه جانبه کشورهای در حال رشد شناخته شده است. کتاب حاضر شامل پنج بخش است:

آشنایی با صنایع دستی برخی از کشورهای جهان