اخلاق در پژوهشهای پزشکی
اسمیت، ترور
ضرغام، محمد
الف537الف28/174
107573
برای فردا
1385

موضوع « اخلاق در پژوهش» از مهمترین مباحث و موضوعات مطرح در اخلاق پزشکی نوین می باشد که در حال حاظر توسط مجامع بین المللی، سازمانهای منطقه ای، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف، و محققین مورد توجه ویژه قرار دارد. آنچه لزوم پرداختن به این موضوع را بیش از پیش حیاتی می سازد برخی شواهد تاریخی است که نشانگر عدم رعایت اصول انسانی و اخلاقی در افراد مورد پژوهش بوده است. مباحث مطرح در کتاب حاضر شامل موارد ذیل می باشد: