نقد عکس ، درآمدی بر درک تصویر
برت ، تری مایکل
عباسی، اسماعیل؛ میرعباسی، کاوه
ن417ب1/770
22046
نشر مرکز
1387

منتقدان نویسندگانی هستند که هنر را دوست دارند و تصمیم می گیرند که زندگی خود را در راه اندیشیدن و نوشتن راجع به این مقوله صرف کنند. کتاب حاضر شامل مباحثی است از جمله:

• نقد هنر

• توصیف عکس

• تفسیر عکس

• انواع عکس

• عکسها و زمینه ها

• ارزیابی عکس

• نوشتن و سخن گفتن درباره عکس