باورهای دینی در آینه خرد
مصباحی ، عبدالله
ب598م210
120266
موسسه اندیشه و فرهنگ دینی
1380

دین و عقل هر دو همزاد انسان هستند و این حکایت از آن دارد که یکی از نیازهای اصلی آدمی دین ورزی است. نویسنده درکتاب حاضر مباحثی را در دین مانند آثار فردی دین، وحدت یا تعدد ادیان، علم و دین، مبانی نظری پلورالیسم، خاتمیت و پیامدهای خاتمیت را از منظر عقل مورد بررسی قرار داده است.