آیا دین برای سلامتی شما سودمند است ؟: آثار دین بر بهداشت جسم و روان
کونیگ، هرولد جورج
نجفی، بتول
آ859ک175/291
64336
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1380

در عصر حاضر مادیات و فرهنگ مادی گرایی رواج دارد و تاثیر دین و به طور کلی معنویات بر سلامت تن و روان مورد غفلت قرار گرفته و انواع بیماری های جسمی و روانی در محیط شیوع یافته است. کتاب حاضر به بررسی تاثیر دین و اعتقادات دینی بر سلامت روان و عاملی برای پیشگیری از بیماری های روحی مانند افسردگی ، اضطراب و ... و تاثیر آن بر سلامت جسم و عاملی برای پیشگیری از بیماری های جسمی مانند فشار خون، سکته مغزی، بیماری های قلبی و ... پرداخته است.