نوروز جمشید : پژوهشی نوین از پیدایی نوروز
برومند سعید ، جواد
ن495ب26830955/394
20473
توس
1377

سبب اینکه نوروز را در فروردین ماه قرار دادند این بود که ماه فروردین از سالها پیش قداست داشت و آیین های مذهبی دیگری در این ماه انجام می شد. بنابراین جشن نوروز با دیگر جشن های مذهبی فروردین در هم آمیخت و نوروز جشن بزرگی شد. بخش های کتاب حاضر شامل موارد ذیل می باشد:
•    بخش نخست مربوط به جشن هایی است که از دیرگاهان در فروردین ماه وجود داشته است.
•    بخش دوم نیز به آیین های قربانی فروردین ماه اختصاص یافته است.
•    بخش سوم پیرامون سبب و پیشینه پیدایی جشن نوروز و انقلاب جمشید و برپایی آیین داد جمشیدی می باشد.
•    بخش چهارم اختصاص به سنت ها و آیین های نوروزی دارد که در طول تاریخ پس از جمشید رواج گرفته و در فرهنگ ایرانی هنوز هم باقی مانده اند.