نوروزنامه
منسوب به عمربن ابراهیم خیام نیشابوری ؛ به کوشش علی حصوری
ن962خ26830955/394
64019
نشر چشمه
1379

نوروزنامه کتابی به زبان فارسی منسوب به عمر خیام است. این کتاب درباره پیدایش جشن نوروز و آداب آن نوشته شده‌است. نگاشتن کتاب باید در حدود سال ۴۹۵ هجری قمری (۴۸۰ خورشیدی) صورت گرفته باشد. نوروزنامه دارای فهرست یا ابواب جداگانه نیست. خیام یادداشت‌هایی فراهم آورده بود تا از آن کتابی درباره نوروز بپردازد و شاید عمرش وفا نکرده یا اصلاً به آن نپرداخته و یادداشت‌هایش پس از او به وسیله دیگران به شکل کتاب موجود درآمده است.