غذا وتغذیه درآموزه های دینی ویافته های علمی ...
آخوندی ، مصطفی
ع245آ/2/613
204328
زمزم هدایت
1388

نقش مهم غذا و تغذیه و تاثیر آن در بهداشت جسم و جان و اخلاق و رفتار انسان ها، موضوعی نیست که در آموزه های دینی و جاودانی اسلام فراموش یا کم رنگ شده باشد. نویسنده کتاب حاضردر مورد اینکه چه غذایی بخوریم، چه مقدار غذا بخوریم، درچه زمانی و چگونه غذا بخوریم مطالبی از دیدگاه اسلام ارائه داده است؛ همچنین خوردنی های حرام معرفی شده و نتایج خواص غذاها بر بدن بررسی گردیده است.

نقش مهم غذا و تغذیه و تاثیر آن در بهداشت جسم و جان و اخلاق و رفتار انسان ها، موضوعی نیست که در آموزه های دینی و جاودانی اسلام فراموش یا کم رنگ شده باشد. نویسنده کتاب حاضردر مورد اینکه چه غذایی بخوریم، چه مقدار غذا بخوریم، درچه زمانی و چگونه غذا بخوریم مطالبی از دیدگاه اسلام ارائه داده است؛ همچنین خوردنی های حرام معرفی شده و نتایج خواص غذاها بر بدن بررسی گردیده است.