راهنمای تغذیه کودک : غذای سالم برای کودکان و نوپایان
وستکت ، پتسی
عاقلتر، سعیده؛ آتش فراز، ریحانه
ر619و20832/613
96151
ژرف
1387

آنچه کودک در ماهها و سالهای اول زندگی اش می خورد سلامت آینده اش را پایه ریزی می کند. سه فصل اول کتاب به این موضوع پرداخته است که چطور، چگونه و چه موقع به شیرخوار یا کودک نوپا باید غذا داد. فصل چهارم مربوط به رفتار غذایی کودک و مسائلی نظیر چگونگی تشویق کودک برای بروز رفتارهای قابل قبول پرداخته است و فصل پنجم شامل ایده های عملی برای آرامش و دلچسب نمودن غذا خوردن در بیرون از منزل است.