بازاریابی و فروش تلفنی با نگرش بازار ایران
درگی، پرویز
ب467د840955/658
178099
رسا
1387

بازاریابی و فروش تلفنی یکی از رایجترین ابزارهای بازاریابی و فروش است. شرکتهای پرقدرت برای رونق بخشیدن به فعالیتهای بازاریابی و فروش قادرند به بهترین نحو از این ابزار کارآمد و پرسود، بیشترین درآمدها را کسب کنند. ویژگی بارز این کتاب در آن است که مبتنی بر شرایط بازاریابی و فروش تلفنی در ایران تدوین شده است و مباحثی در زمینه مزایا، محدودیتها و راهکارهای بازاریابی و فروش تلفنی ارائه داده است.