تئوری های فروش موفق
برایتهاوپت ، تیم
قربانلو، سینا
ت414ب85/658
164576
مبلغان
1390

مبانی کتاب حاضر، فروش رودررو یا فروش شخصی است. تکنیکهای مطرح شده در این کتاب، بحثهایی فراتر از تجارب محدود فروشندگی است و به مباحثی مانند مبانی روان شناختی مشتری، بررسی ساختارهای حرفه ای فروش، اصول برنامه ریزی و آماده سازی برای فروش، طبقه بندی مشتریان، مدیریت زمان، روشهای مشتری یابی، ایجاد حس تفاهم و تکیه بر ارزشهای اخلاقی و سایر مهارتهای فروش پرداخته شده است.