اعتماد به نفس: برای اعتماد به نفس بیشتر قدم بردار!
علی شمیسا
1390 الف 682 ش 1/ 158
201923
روان شناسی جامعه
1390

اعتماد به نفس یکی از مهره‌های اصلی قلب و ذهن است. اعتماد به نفس شور و هیجان کلیت زندگی است و کسی که به مهر طلایی آن دست پیدا نکند، آن کسی که باید بشود، نمی‌شود. نویسنده در این کتاب صد قانون طلایی برای دست‌یابی به اعتماد به نفس را بیان می‌کند. «همیشه شاگرد دائو(طبیعت) باش»، «قبول کن که تو منحصر به فرد هستی!»، «سعی کن اختیاری زندگی کنی!»، «خودت را ببخش!»، «دیگران را مورد عفو قرار بده!»، «همیشه امیدوار باش» و... از عناوین این قانون‌های طلایی هستند.