اخلاق حرفه ای
فرامرز قراملکی، احد
الف344ف174
196384
احد فرامرز قراملکی
1382

نوشتار حاضر در پنج بخش و دوازده فصل سامان می یابد که شامل مباحث ذیل می باشد:
بخش نخست: آشنایی با نقش راهبردی اخلاق حرفه ای درموفقیت معطوف به آینده سازمانها
بخش دوم: چیستی اخلاق حرفه ای در دو ساحت عملی و نظری
بخش سوم: تبیین مسئولیتهای اخلاقی سازمان
بخش چهارم: آشنایی با مسایل اخلاقی سازمان و شیوه های مواجهه با مسائل اخلاقی در کسب و کار و مهارت حل اثربخش آن
بخش پنجم: نکات و مباحث مربوط به ترویج اخلاق در سازمان