زیبائیهای اخلاق
انصاریان، حسین
ز886الف61/297
194103
دارالعرفان
1388

آنچه نیاز واقعی بشر غیر از تامین مسائل مادی و یا به عبارتی مسائل ظاهری است، رسیدن به حیات معنوی و انسانی و تامین نیازهای روحی و اخلاقی اوست. این نوشتار بخشی از حسنات اخلاقی، آثار پرفایده آن و حسنات اخلاقی از منظر قرآن و روایات را بازگو می کند.