چگونه بخوانیم که بهتر یاد بگیریم: مطالعه- برنامه ریزی برای استفاده دانشجویان، دانش آموزان و اولیاء
میرزابیگی، حسنعلی
چ934م1523/370
173685
آوامتن
1386

همه افرادی که به نوعی درگیر مطالعه یا تدریس هستند بارها به فرزند یا دانش آموزان خویش کلمه «بخوان» را تکرار می کنند، پس می دانیم باید بخوانیم اما باید از روشی استفاده نمود که بهترین و موثرترین راه و روش باشد. این کتاب شیوه های مطالعه، شرایط موثر در یادگیری، روش های موثر در یادگیری، برنامه ریزی و اصول و نکات مهم آن، نقش والدین در ایجاد روشهای صحیح مطالعه و هدایت تحصیلی را مورد بررسی قرار می دهد.