فن مطالعه
انیس، لیندا فریل
صلحجو، علی
ف916الف30281/371
149083
مرکز نشر دانشگاهی
1373

این کتاب حاصل 19 سال تجربه آموزشی مولف در موسسات آموزش عالی است و همچنین منشا گرفته از این برداشت است که عقب افتادگی درسی دانشجویان اغلب ناشی از این است که یاد نگرفته اند که چگونه یاد بگیرند. این کتاب مطالبی در زمینه مطالعه، یادگیری، و به یاد سپردن در اختیار خواننده قرار می دهد.