نظریه های یادگیری: چشم اندازی تربیتی
شونک، دیل اچ
رضایی، اکبر
ن736ش1523/370
202489
آیدین یانار
1396

انسان از لحظه ای که چشم به این جهان می گشاید هر روز در حال یادگرفتن و آموختن است. بنابراین یادگیری همواره در طول تاریخ بشر به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم روان شناسی مطرح بوده است. با این حال مطالعات یادگیری در سال های اخیر با شتاب بیشتری انجام می گیرند و مفاهیم، اصول و نظریه های جدیدی پا  به عرصه ظهور می گذارند. کتاب حاضر مباحث جدید، چهارچوب و زمینه تاریخی آنها و همچنین تحولات این حوزه را تحت پوشش قرار می دهد.