فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری
نیازآذری، کیومرث
ف864ن1523/370
202741
فراشناختی اندیشه
1382

کتاب حاضر درصدد کالبد شکافی فرایندهای یاددهی و یادگیری در جامعه مدرن و فراپیچیده با نگرش فراشناختی ( آگاهی فرد نسبت به فرایندهای شناختی خویش) است که هدف آن کمک به اصلاح کیفیت یاددهی و یادگیری در داخل و خارج از کلاس و همچنین به کاربستن استراتژیهای فراشناختی مشتمل بر اصلاح برنامه ریزی، سازماندهی یاددهی و یادگیری در مدرسه و کلاس است.