روشهای یادگیری و مطالعه
سیف، علی اکبر
ر939س30281/371
20402
دوران
1392

کتاب روشهای یادگیری و مطالعه خود آموز برای تمرین یادگیری و مطالعه است . این کتاب دربرگیرنده دو کتاب، یکی تالیف ( کتاب اول) و دیگری ترجمه ( کتاب دوم) است. کتاب اول روشهای یادگیری و کتاب دوم روشهای مطالعه مانند خواندن اجمالی، تند خوانی، عبارت خوانی، خواندن تجسسی، خواندن انتقادی ، خواندن برای درک زیبائی و جنبه های هنری مطلب را آموزش می دهد. در مجموع، دو کتاب به شما می آموزند که چگونه به بهترین وجهی وقت خود را برای یادگیری و مطالعه متون مختلف درسی و غیر درسی صرف کنید و حداکثر استفاده را از آن ببرید.