عنوان کتاب: شیوه های مطالعه
استیگر، رالف
شکویی، علی
ش494الف9/028
55149
دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور
1377

عادت مطالعه، مانند هر عادت دیگر، اکتسابی است. این کتاب مجموعه ای از عقاید و افکاری است که برای پیشبرد و تشویق امر مطالعه در بسیاری از ممالک مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این کتاب تهیه و فراهم آوردن اطلاعاتی درباره مطالعه و عادات مطالعه به عنوان پایه و اساس خود مطالعه و پیشنهاد روش هائی که در ضمن آنها مردم و افراد می توانند دیگران را برای پیوستن به نهضت مطالعه تشویق و ترغیب نمایند.