کودک و مطالعه
یغمایی، جواد ؛ خندان، محمد
ک61ی5/028
64005
کتابدار
1383

بسیار گفته شده که «عادت به مطالعه، باید از کودکی آغاز شود.» این جمله بدین معنا نیست که عادت به مطالعه فقط در کودکی اتفاق می افتاد بدین معناست که آنچه در کودکی آموخته می شود پایا و مداوم است و اگر کسی در کودکی چیزی را در خود نپروراند نباید ناامید باشد. این کتاب شامل مطالبی در زمینه : مطالعه، نظریه های رشد، مطالعه و رشد، آموزش مطالعه، تصویر خوانی، کتابهای مناسب وکتابهای نامناسب برای کودکان، کودک وکتابخانه، و مدیریت ترویج مطالعه می باشد.

بسیار گفته شده که «عادت به مطالعه، باید از کودکی آغاز شود.» این جمله بدین معنا نیست که عادت به مطالعه فقط در کودکی اتفاق می افتاد بدین معناست که آنچه در کودکی آموخته می شود پایا و مداوم است و اگر کسی در کودکی چیزی را در خود نپروراند نباید ناامید باشد. این کتاب شامل مطالبی در زمینه : مطالعه، نظریه های رشد، مطالعه و رشد، آموزش مطالعه، تصویر خوانی، کتابهای مناسب وکتابهای نامناسب برای کودکان، کودک وکتابخانه، و مدیریت ترویج مطالعه می باشد.