اصول و نکات کلیدی مطالعه و یادگیری
حاج بابائی، مرتضی
الف134ح20281/371
110834
ما و شما
1388

یادگیری اهمیت زیادی در نظام آموزشی دارد.آموزش روشها و شیوه های یادگیری هردرس نیاز دانش آموزان می باشد. این کتاب شامل بخشهایی در موضوعات مرتبط با یادگیری است که در هر بخش 20 نکته را ارائه داده است؛  مطالعه و به خاطر سپردن این مطالب که در قالب نکته است بسیار آسان و مفید می باشد مانند: 20نکته در روش مطالعه، 20 نکته در مطالعه موثر، 20 نکته در مورد برنامه ریزی و ...