گذری بر الگوها و روشهای یاددهی و یادگیری (با رویکرد معارف اسلامی)
نظری، رضا
گ511ن3028/371
81416
تحسین
1384

از  ضرورتهای امر تعلیم و تربیت رویکرد علمی، تخصصی و حرفه ای به این مقوله می باشد. این کتاب حاوی مباحث و مطالبی است که بخشی از دانش نظری و مهارتهای عملی لازم را در خصوص الگوها و روشهای یاددهی و یادگیری به زبانی ساده و کاربردی با استفاده از منابع مختلف و همینطور بهره گیری از تجارب عملی مربیان که همه حکایت از ضرورت توجه به این مقوله را دارد، در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.