چگونه انسانی موفق باشیم؟
جواد توسلی
1386 چ 836 ت 1/ 158
177427
عیاران
1386

بسیاری از انسان‌ها به هنگام تفکر در تنهایی خویش، احساس موفقیت نمی‌کنند. در حقیقت اغلب افراد همیشه در جست‌وجوی چیزی بیش‌تر هستند و یا از زندگی خویش رضایت کامل ندارند. نگارنده درکتاب حاضر معیارهای انسان موفق و ویژگی‌های وی را بیان می‌کند و سپس به نحوه‌ی زندگی، تفکر و استفاده از قدرت‌های درونی انسان موفق می‌پردازد. وی در بخش بعدی موضوع کمک خداوند در امر موفقیت، باور انسان‌ها، منابع باور، موضوع بی‌باوری، و نتیجه‌ی آن، نیاز به خدا و اثبات وجود خدا را بررسی می‌کند. در ادامه به ویژگی‌ها و ارزش‌های منحصر به فرد انسان‌ها و هدایت خداوند، ضعف‌های فردی و تاثیر اشتباهات و شناسایی این ضعف‌ها به منظور رفع آن‌ها می‌پردازد. هر فرد در زندگی خویش اهداف و اشتیاق‌های خاص خود را دارد و برای رسیدن به این موارد به شناسایی آن‌ها پرداخته و راه‌حل‌هایی را در استفاده از آن‌ها به کار می‌برد. این اهداف در بخش بعدی کتاب بررسی شده‌اند. نگارنده سپس به ارتباط انسان و خدا، راه‌هایی برای ایجاد رابطه‌ی بهتر، ترکیب قدرت‌های درونی فرد و دور کردن دشمنان داخلی انسان از جمله شرم، غصه، تنهایی، حسادت اشاره می‌کند. برای رسیدن به اهداف باید تغییراتی توسط افراد شکل بگیرند و فعالیت‌هایی در راستای هدف انجام شوند. این تغییرات و روش‌های تمرکز افکار، هشیار بودن، بهره‌گیری از خصلت‌های انسان موفق و... در بخش پایانی کتاب مطرح شده‌اند.