اصول باغبانی
مرادی نژاد،فرید
الف435 م‏ 635
21928
فرهنگ جامع
-3443

این کتاب شامل دوبخش و ده فصل است. بخش اول شامل اصول باغبانی است (پنج فصل دربارۀ طبقه بندی گیاهان باغبانی، ساختمانها و تجهیزات و ابزار باغبانی، ازدیاد نباتات باغبانی، عوامل محیطی موثر، هور مونها و مواد تنظیم کنندۀ رشد گیاهی، اصول تربیت و هرس گیاهان و مدیریت علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات ؛ و بخش دوم شامل اطلاعاتی دربارۀ افزایش تولید و مرغوبیت محصولات باغی زراعی با استفادۀ موثر از زنبورعسل در گرده افشانی (دو فصل دربارۀ گردۀ گیاهان و گردۀ زنبور عسل و نقش زنبور عسل و سایر حشرات گرده افشان در گرده افشانی محصولات باغی و زراعی).