باغبانی عملی
رایس ، لورا ویلیامز
1382‏ ب 317 ر‏ 635
158091
شرکت انتشارات فنی ایران
-3443
این کتاب شامل سه بخش است: بخش اول: مبانی باغبانی(1-اقلیم و رشد گیاه 2- نامگذاری گیاهشناسی، تشریح و فیزیولوژی3- رشد و نمو گیاه 4- ازدیاد گیاه) بخش دوم: پرورش گیاهان در فضای باز (1- خاکهای فضای باز و حاصلخیزی 2- سبزیکاری 3- پرورش درختان میوه و درختان میوه آجیلی 4- میوه های بوته ای و سایر گیاهان میوه کوچک 5- گلکاری و پرورش گیاهان علفی 6- طراحی و ایجاد فضای سبز خانه 7- نگهداری فضای سبز 8- چمن کاری و مراقبت از آن 9- تشخیص و درمان بیماری های گیاهان فضای باز) بخش سوم: پرورش گیاهان در فضای بسته (1- نگهداری 2- محیطهای کشت گلدانی و کود 3- نور و رشد 4- رطوبت و آبیاری 5- کنترل آفات و بیماریهای گیاه خانگی 6- تزیین با گیاهان گلدانی و گلهای بریده 7- گلخانه ها و سازه های کنترل کنندۀ اقلیم). در پایان کتاب فرهنگ اصطلاحات و واژه نامه پیوست است.