پرورش بنسائی برای مبتدیان
موراتا ، کنجی
پ 832 م ‏ 96/‏ 635
78027
علم الکترونیک ( دانش )
-3443

نویسندۀ این کتاب به بیانی ساده و با کمک تصاویر به بیان شیوه پرورش بنسایی (به شیوۀ خواباندن، جدا کردن ریشه، قلمه زدن، پیوند زدن، دانه، نشاء)، انتقال گیاه به ظرفی دیگر، تربیت بنسایی و نگهداری و کنترل آن و در نهایت به راهنمایی برای بیست و هشت نوع درخت بنسایی مشهور پرداخته است.