معماری سبز: هوای پاکیزه بکاریم
وولورتون ، ب. س./ مترجم: روحانی، رضا
1384‏ م 822 و ‏ 965/ ‏ 635
99593
مهندسین مشاور ره شهر
-3443

نویسنده در این کتاب به مبحث آلودگی فضاهای بسته و نقش اساسی گیاهان در بهبود هوای تنفسی ساختمانها و معرفی پنجاه گیاه به ترتیب توانایی آنها در جذب بخارهای شیمیایی، سادگی پرورش، مقاومت در برابر حشرات و میزان تولید رطوبت معرفی شده اند. افزون بر این جزییاتی درباره شرایط مورد نیاز برای رشد(میزان نور، دمای محیط، محیط اصلی زندگی، و بهترین روش برای رشد و پرورش آنها) ارائه شده است.