پرورش گیاهان زینتی ایران
خلیقی، احمد
گ695 خ ‏ 90955/ ‏ 635
21935
روزبهان
-3443

نویسنده در دو بخش عمومی( شامل پنج فصل: اهمیت گلکاری در ایران، تاسیسات باغبانی، رشد و نمو گیاهان، ازدیاد نباتات و خاک، کود و آبیاری) و خصوصی(شامل یک فصل: تیره های گیاهی) به بیان مطالب خود پرداخته است.