تکثیر، پرورش و نگهداری گل های آپارتمانی
فعلی، محمدرضا
ت 783 ف ‏ 965/‏ 635
81597
سپهر
-3443

نویسنده ابتدا دلایل اقتصادی و فرهنگی کشت و آموزش گیاهان آپارتمانی را شرح می دهد و سپس گیاهان زینتی را به پنج دسته تقسیم می کند: گیاهان پیازی، گلهای شاخه بریده، درختان و درختچه های زینتی، گیاهان گلدانی و گیاهان برگ زینتی. سپس به تعریف گلخانه و انواع گلدان، تقسیم گیاهان، اندامهای گیاهی، کودها، عوامل موثر در زندگی گیاهان آپارتمانی، اصول هرس نمودن، تولید مثل در گیاهان، شرایط نگهداری گلهای آپارتمانی، کاکتوس ها، کشت گیاهان در تنگ‌های شیشه ای، آفات و بیماری های رایج گیاهان زینتیمی پردازد.