عنوان کتاب: ترویج گلکاری نوین
هاشمی اصفهانی، سید اسماعیل
‏ 1388‏ ت 255 ه ‏ 90955/‏ 635
117114
سپهر
-3443

نویسنده در این کتاب از گلهای معمول خانه و آپارتمان نام برده و بیشتر بر جنبۀ عملی کار تکیه کرده است. کتاب شامل هشت فصل است: وسایل گلکاری، عوامل مهم در کشت و رشد گیاهان، طرق تکثیر و روش های علمی و آزمایشگاهی، شاسی و گلخانه، وجین، هرس، مبارزه با آفات و بیماریها ، شرایط زیست و طرز کاشت گیاهان آپارتمانی و بازاریابی گل و گیاه.