داستان هایی از زندگانی امام علی بن ابیطالب (ع)
حکیمی، محمود
1379 د 756 ح 951 297
149650
نشر نامک
1379

کتاب داستان هایی از زندگانی امام علی بن ابیطالب (ع) کتابی پر مغز و با داستان های کوتاه است که در 3 بخش تهیه شده است. بخش ها عبارتند از:
بخش اول: زندگانی علی (ع) از تولد تا شهادت
بخش دوم : سیره علی بن ابیطالب (ع)
بخش سوم: گفتار علی بن ابیطالب (ع)