الفبای ولایت
جاهد، رضا
1388 الف 251 ج 951 / 297
196362
سنبله
1388

نویسنده در این کتاب کوشیده است پاسخ سؤالات اهل تسنن و همچنین قطره ای از فضایل مولود کعبه بزرگترین اسوه تقوی و عدالت، علم و شجاعت، سیاست و تدبیر را از کتب اهل تسنن به رشته تحریر در آورد. همچنین، پاسخ به سؤالات اهل تسنن در مورد گرفتن وضو، سجده بر مهر، سه وقت نماز خواندن، مسئله آمین در نماز، بسم الله گفتن اول سوره ها، نماز خواندن کنار قبرها، عدم اتصال صفوف جماعت، جمع آوری احادیث پیامبر (ص) در زمان خلفا و مناظره های بسیار جالب و خواندنی از کتب معتبر اهل تسنن بیان نموده است.