سیمای حکومتی علی علیه ‌السلام
بابازاده، علی اکبر
س 114 ب 951 / 297
18956
انتشارات انصاریان
1378

کتاب سیمای حکومتی علی علیه ‌السلام  در سی و چهار فصل حاوی بیش از دویست و سی موضوع می باشد، که شیوه های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آن ترسیم گردیده و به عاشقان و راهیان راهش کیفیّت برخورد با دیگران در حال جنگ و صلح، خشم و غضب نشان داده شده، و گوشه ای از حقوق مردم و دولت به طور متقابل بیان گردیده و موارد به کارگیری تواضع و نرمش، قاطعیت و خشونت، بخشش و دادگری، رفع تبعیض و ... مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است که انتظار می رود در موضوع خودش کتاب بسیار سودمندی باشد.