وقایع الایام
محمد مقدسیان
1373و722 م 774 /297
153530
1373

این کتاب بهترین راه برای آشنا ساختن مردم به معارف اسلامی می باشد که خود امریست بسیار جالب و کاریست بسیار دشوار و هر کسی از عهده آن بر نمی آید، چون توشه علمی و اخلاصی دو چندان می خواهد و خوشبختانه در سیر تاریخ بعد از پیامبر و ائمه معصومین به بزرگانی برخورد می کنیم که با سلاح قلم و بیان در این میدان وارد شدند و به خاطر صلاحیت و ارزشی که داشتند خوب توانستند خدمت کنند و نام نیکی از خود باقی بگذارند.