فضایل و آداب ماه های رجب و شعبان
محمدحسن امین
1378 ف 464و77/297
184578
مدین
1378

نویسنده به تفصیل به فضایل ماه رجب و شعبان در این کتاب می پردازد. نه تنها فضایل کلی هر ماه بلکه فضیلت هر ذکر، نماز و دعا را بر می شمرد. همچنین آثار انجام این اعمال را در دنیا و آخرت تشریح می کند. سپس اعمال شب و روز این دو ماه را به تفکیک توضیح می دهد. احادیث، فضایل و اعمال گفته شده به صورت مستند از کتب معتبر نقل شده است و در واقع شأن هر دعا از پیامبر و ائمه معصومین با سند تاریخی گفته شده است.