تحفه رجبیه
سید اسماعیل شاکر
1387ت 178 ش 777 /297
128675
فرهنگ اهل بیت (ع)
1387

شرح و توضیح معارف، تعالیم و حقایق دعای ماه رجب است. این دعای معنوی و عرفانی دارای مضامین و معارف عالی و اسرار و حقایقی تأثیرگذار مربوط به توحید، ارتباط با خدا، اسماء و صفات حق، عنایت الهی و اهمیت دعاست. این دعا در كتاب اقبال الاعمال ابن طاووس از طریق محمد بن ذكوان از امام صادق (ع) نقل شده است. بعد از نقل هر جمله از دعا به احادیث و آیات مختلف استناد شده و معانی و مفاهیم كلمات بررسی شده و آموزه‏های عقیدتی اخلاقی دعا تشریح گردیده است.