68 روش برای طبخ میگو
شادی رشوند
1386 485 ش 695 / 641
110635
انتشارات علمی آبزیان
1386

نویسنده در این کتاب 68 روش برای تهیه میگو را بیان کرده است. در ابتدا عنوان غذا آورده شده است. سپس به مواد لازم به کار رفته اشاره شده است و اینکه برای چند نفر قابل صرف است و در نهایت طرز تهیه غذا را به تفصیل بیان نموده است. برای آن دسته از آشپزهایی که قصد دارند میگو را به طرق مختلفی جهت صرف شدن آماده کنند، مطالعه این کتاب توصیه می گردد.