آشپزی با مایکروفر: تکنیک ها و آموزش گام به گام ...
رازی، مهری
1382 آ 182 ر 5882 / 641
167073
سروش ( انتشارات صدا و سیما)
1382

برای همه دستورالعمل ها مقادیر هم به اندازه های متریک و هم به سیستم اندازه گیری بریتانیای قدیم داده شده و هر جا که لازم بوده اندازه ها به پیمانه و قاشق های استاندارد داده شده است. به خاطر داشته باشید که از یک سیستم اندازه گیری واحد در هر دستورالعمل استفاده کنید چرا که اندازه سیستم های مختلف با هم قابل معاوضه نیستند.

میزان اندازه های پیمانه و قاشق به ترتیب زیر می باشند:

یک قاشق غذاخوری = 15 میلی متر

یک قاشق چایخوری = 5 میلی متر

یک پیمانه = 250 میلی متر